Đa dạng ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán học phí Vinschool thông qua Techcombank và đồng thời có tham gia bảo hiểm nhân thọ | Techcombank (2024)

Từ ngày 07/05/2024 đến ngày 31/07/2024, khách hàng thỏa mãn điều kiện, có giao dịch chuyển tiền học phí tới Vinschool thông qua Techcombank và đồng thời có tham gia bảo hiểm nhân thọ sẽ được nhận ưu đãi hoàn tiền hoặc miễn phí chuyển đổi trả góp với lãi suất 0%.

12/05/2024

Nội dung bài viết:

 1. 1. Ưu đãi hoàn tiền
 2. 2. Ưu đãi chuyển đổi trả góp và hoàn tiền

Tận hưởng lợi ích kép từ việc sẵn sàng hành trang tri thức con trẻ lẫn sự bảo vệ vững vàng cho gia đình, kết hợp cùng loạt ưu đãi đến từ Techcombank.


Khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ được lựa chọn tham gia 1 trong 2 ưu đãi như sau*:

1. Ưu đãi hoàn tiền

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/05/2024 đến ngày 31/07/2024

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng hiện hữu của Techcombank thỏa mãn tất cả điều kiện sau

 • Có giao dịch thanh toán học phí tới Vinschool trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024 bằng tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng Techcombank
 • Tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành bởi công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam thông qua kênh phân phối của Techcombank

- Chi tiết ưu đãi:

 • Điều kiện áp dụng: Khách hàng có giao dịch thanh toán tiền học phí Vinschool qua Techcombank từ ngày 01/01/204 đến ngày 31/07/2024 và đồng thời tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam tại Techcombank trong thời gian triển khai chương trình
 • Giá trị ưu đãi: Khách hàng được nhận hoàn tiền trên tổng giá trị giao dịch thanh toán học phí và phí bảo hiểm tương ứng với tỉ lệ APE/học phí theo tỷ lệ như bảng dưới đây:

%APE/Học phí (X)

%Cashback/APE+Học phí

20%≤X<30%

3%

30%≤X<50%

5%

50%≤x<100%

10%

X>100%

15%

Lưu ý:

 • APE là phí bảo hiểm định kỳ quy năm, được khách hàng thanh toán theo định kì năm (12 tháng) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm
 • Học phí được xác định là tổng giá trị giao dịch thanh toán học phí mà Khách hàng đã thanh toán thông qua tài khoản thanh toán mở tại Techcombank hoặc bằng thẻ tín dụng Techcombank của khách hàng với số tiền tối thiếu 60 triệu đồng

- Thông tin chi tiết chương trình

2. Ưu đãi chuyển đổi trả góp và hoàn tiền

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/05/2024 đến ngày 31/07/2024
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng hiện hữu của Techcombank thỏa mãn tất cả điều kiện sau

 • Có giao dịch thanh toán học phí tới Vinschool bằng thẻ tín dụng của Techcombank từ 01/05/2024 đến 31/07/2024 và đăng kí áp dụng/chuyển đổi tính năng trả góp bằng thẻ tín dụng Techcombank cho khoản học phí Vinschool trong 12 tháng
 • Dùng thẻ tín dụng Techcombank để thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ của Manulife trong thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, thông qua kênh phân phối của Techcombank với định kỳ đóng phí năm
 • Người đứng tên bên mua trên hợp đồng bảo hiểm là chủ sở hữu thẻ tín dụng Techcombank

Chi tiết ưu đãi (bao gồm cả chương trình trả góp và ưu đãi hoàn tiền)

Ưu đãi trả góp

Lãi suất trả góp 0%, kỳ hạn 12 thángMiễn phí chuyển đổi trả gópÁp dụng cho giao dịch thanh toán học phí Vinschool và thanh toán phí bảo hiểm

Ưu đãi hoàn tiền

%APE/Học phí (X)

%Cashback/APE+Học phí

50%≤X<70%

3%

70%≤X<100%

10%

X>100%

15%

Lưu ý:

 • APE là phí bảo hiểm định kỳ quy năm, được khách hàng thanh toán theo định kì năm (12 tháng) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm
 • Học phí được xác định là tổng giá trị giao dịch thanh toán học phí mà Khách hàng đã thanh toán thông qua tài khoản thanh toán mở tại Techcombank hoặc bằng thẻ tín dụng Techcombank của khách hàng với số tiền tối thiếu 60 triệu đồng

- Thông tin chi tiết chương trình

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc
 • Đường dây 24/7 tại 1800588823 (trong nước), hoặc (+84) 24 39449626 (nước ngoài)
 • Email: call_center@techcombank.com.vn

Hoặc vui lòng để lại thông tin để Techcombank liên hệ lại với Quý khách:

Thông tin đăng ký đã được gửi thành công. Vui lòng chọn để tiếp tục đăng ký hoặc trở về trang chủ.

Các bài viết liên quan

Đa dạng ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán học phí Vinschool thông qua Techcombank và đồng thời có tham gia bảo hiểm nhân thọ | Techcombank (3)

16/05/2024

Tặng ưu đãi 50% phí thanh toán hóa đơn cho khách hàng sử dụng Techcombank Mobile

Khách hàng có thể lưu quà tặng vào Ví ưu đãi và sử dụng cho nhu cầu nạp tiền điện thoại, hoặc thanh toán hóa đơn bất kỳ qua Techcombank Mobile.

Xem chi tiết

Đa dạng ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán học phí Vinschool thông qua Techcombank và đồng thời có tham gia bảo hiểm nhân thọ | Techcombank (4)

14/05/2024

Công bố danh sách khách hàng trúng thưởng các chương trình ưu đãi dành cho thẻ tín dụng từ 01/6/2023

Danh sách trúng thưởng chương trình ưu đãi thẻ tín dụng đã có. Nhanh tay truy cập để xem danh sách và cách thức nhận thưởng ngay!

Xem chi tiết

Đa dạng ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán học phí Vinschool thông qua Techcombank và đồng thời có tham gia bảo hiểm nhân thọ | Techcombank (5)

10/05/2024

Tối ưu nhu cầu ngoại tệ với 3 chương trình ưu đãi chuyển tiền quốc tế và mua bán ngoại tệ

Tận hưởng hàng loạt ưu đãi tỷ giá mua bán, ưu đãi chi tiêu cho giáo dục và miễn phí giao dịch ngoại tệ lần đầu

Xem chi tiết

Đa dạng ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán học phí Vinschool thông qua Techcombank và đồng thời có tham gia bảo hiểm nhân thọ | Techcombank (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5649

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.